http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-29042015-163950/publico/DISSERTACAO_Leila_Cordeiro.pdf